:: คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสูตรสูงสำหรับยางพารา (20-8-20) (20-10-12) ::  
 
วิธีใส่ปุ๋ยกล้ายาง
  เมื่อต้นยางอายุ 1 ถึง 2 เดือน ควรหว่านเป็นแถบกว้างประมาณ 5 ซ.ม. ห่างจากแถวยางด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อย แต่เมื่อยางอายุ 3 เดือน และก่อนติดตา 1 เดือน ควรหว่านให้สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง
 
 
วิธีใช้ปุ๋ยในแปลงต้นกล้ายาง
อายุกล้ายางหลังปลูก
ปุ๋ยเม็ด (กิโลกรัม/ไร่)
1-3 เดือน ๆ ละ
30
ก่อนติดตา 1 เดือน
30
 
 
 
วิธีใส่ปุ๋ยในแปลงกิ่งตา
  การใช้ปุ๋ยบำรุงแปลงกิ่งตาจะช่วยให้การติดตามีผลสำเร็จมากขึ้น และได้กิ่งตาที่สมบูรณ์ในปริมาณมาก อัตราปุ๋ยที่ใช้กับต้นกล้ายางก่อนติดตาในแปลงกิ่งตามีดังนี้
 
 
วิธีใช้ปุ๋ยในแปลงกิ่งตา
อายุต้นกล้ายาง
ปุ๋ยเม็ด (กรัม/หลุม)
1-3 เดือน ๆ ละ
25
ก่อนติดตา 1 เดือน
25
 
 
 
หลังจากติดตาและตัดยอดต้นเดิมแล้ว ควรใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นกิ่งตาควรใช้อัตราดังนี้
   
 
อายุต้นยางหลังตัดต้นเดิม หรือหลังปลูก
อัตราปุ๋ย (กิโลกรัม/ไร่)
2,4,6 เดือน ๆ ละ
30
หลังจากตัดกิ่งกระโดงไปใช้หรือตัดล้างแปลงเพื่อเลี้ยงกระโดงใหม่
30
หลังจากตัดยอดกิ่งกระโดงเลือกกิ่งตาเขียว
30
หลังจากตัดกิ่งตาเขียวครั้งแรก
30
หลังจากตัดกิ่งตาเขียวครั้งที่ 2
30
 
 
วิธีการใส่ปุ๋ยยางก่อนเปิดกรีดควรปฎิบัติดังนี้
   
 
 
เมื่อต้นยางอายุยังน้อยควรโรยเป็นวงกลมให้กระจายสม่ำเสมอรอบโคนต้น
 
ต้นยางที่มีอายุ 17 เดือนขึ้นไป ควรหว่านให้กระจายทั่วถึงในแถวยาง กินบริเวณจากโคนต้นออกไปประมาณด้านละ 1 เมตร
 
 
เวลาใส่ปุ๋ยและ อัตราปุ๋ยที่ใช้กับต้นยางก่อนเปิดกรีด
   
 
อายุต้นยาง
อัตราปุ๋ย (กรัม/ต้น)
2,4 เดือน ๆ ละ
50
6 เดือน
75
11, 14, 17 เดือน ๆ ละ
100
23, 29, 35, 41 เดือน ๆ ละ
150
47, 53, 59, 65, 71 เดือน ๆ ละ
280
 
 
การใช้ปุ๋ยยางหลังเปิดกรีด
  การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอแก่ยางหลังเปิดกรีดแล้วทุก ๆ ปี ช่วยให้ได้ผลผลิตสูงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามหากชาวสวนได้ใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
 
การใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงยางหลังเปิดกรีด ควรใส่ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัม/ต้น
 
ครั้งที่ 1 ใส่ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นต้นฤดูฝนหลังจากผลัดใบแล้ว
 
ครั้งที่ 2 ใส่ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม โดยหว่านในบริเวณห่างจากโคนต้นยางข้างละ 1 ถึง 3 เมตร
 
 
 
:: ข้อแนะนำ
::

การใส่ปุ๋ยยางพาราให้เกิดผลนั้น ควรใส่ในอาณาบริเวณที่รากหนาแน่น ดินมีความชื้นเพียงพอ และใส่หลังจากการปราบวัชพืชเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรใส่ในช่วงที่อากาศแห้งแล้ง หรือมีฝนตกชุกเกินไป


 
 
" ใช้ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ดีที่สุด "
 
 
:: กลับด้านบน ::
 

Copyright 2005. Granular Growth Co.,Ltd. All Rights Reserve. Email: info@granulargrowth.com
Tel. 02-448-8323-6 Fax. 02-448-8327